Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh (Present perfect continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – là thì quen thuộc với chúng ta, nó được lặp đi lặp lại trong nhiều bài học cũng như trong đề thi. Do mức độ thường xuyên xuất hiện nên để học nó không có gì khó khăn nếu bạn có tài liệu chuẩn, đầy đủ và chi tiết. Bài viết này là như vậy. Hãy cùng ZAEnglish học nó thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ngay bây giờ nhé

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

1. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là gì?

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) là thì được sử dụng để chỉ sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể chưa kết thúc.

2. Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

(+) Khẳng định

S + have/ has been + V_ing

I / You / We / They ⇒ have

Ex: I have been studying Vietnamese for 2 years. – Tôi đã học Tiếng Việt được 2 năm.

He / Shel / lt ⇒ has

Ex: He has been waiting for 1 hours

(-) Phủ định

S + have/has + not + been + V_ing

Have not = haven’t, Has not = hasn’t

Ex: She hasn’t been doing her homework. (Cô ấy không làm bài tập)

(?) Nghi vấn

Have/has + S + been + V_ing?

Ex: Have you been working in this factory for 5 years? (Có phải bạn đã làm cho nhà máy này được 5 năm rồi không?)

→ Yes, I have / No, I haven’t

3. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Nhấn mạnh tính liên tục của một sự việc bắt đầu từ quá khứ đến hiện tại.

Ex:

 • It has been raining for half an hour. (Trời đã mưa liên tục trong nửa giờ rồi)
 • How long have you been waiting? (Bạn đã đợi bao lâu rồi)

Đối với những sự việc bắt đầu từ quá khứ kéo dài đến hiện tại có thể dùng ở 2 thì Present perfect và Present perfect continuous nhưng người ta vẫn dùng thì continuous nhiều hơn.

Diễn tả một hành động vừa mới kết thúc, ngụ ý nêu tác dụng của hành động ấy hoặc biện bạch, giải thích.

Ex: I am an exhausted. I have been working all day. (Tôi đang rất mệt. Tôi đã làm việc nguyên cả ngày hôm nay)

Lưu ý: Những trường hợp KHÔNG dùng thì Present Perfect Continuous:

Cũng như thì hiện tại tiếp diễn và thì quá khứ tiếp diễn, các động từ chỉ trạng thái không được chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (know, hear, listen,…)

Ex: I’ve had this house for 10 years

KHÔNG VIỆT: I’ve been having this house for 10 years.

Các động từ không có tính chất kéo dài như: stop, begin, start, find, lose, break,…cũng không được chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Khi nói về số lượng, số lần ta không dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn mà chỉ dùng thì hiện tại hoàn thành.

Ex: I’ve walked ten kilometers. KHÔNG VIẾT: I’ve been walking ten kilometers.

4. Dấu hiệu nhận biết

How long: bao lâu

Since + mốc thời gian.

Ex: since 2000

For + khoảng thời gian

Ex: for 3 years All one’s life: cả đời All day/ all morning: cả ngày, cả buổi sáng

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

5. Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu hỏi

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

 1. Where is he? I (wait) ………. for him since 5 o’clock!
 2. She (go) ………. out since 5 a.m.
 3. They (not eat) ………. anything all the morning.
 4. Will the rain ever stop? It (rain) ………. all day.
 5. an is out of breath. She (run) ………._ _2 hours ago.
 6. I (read) ………. this book since last night.
 7. She (chat) ………. with her friend all the day.
 8. Hey, you (sit) ………. at the computer all day. You should really take a break now.
 9. She (ride) ………. for 4 hours and she is very tired now.
 10. We (not write) ………. to each other for 6 months.

Bài 2: Khoanh tròn đáp án đúng:

1. He ……………………. motorbikes for 2 years

A. has been riding

B. has ridden

C. has been ridden

D. have been riding

2. My sister for you since yesterday.

A. has been looked

B. has been looking

C. have been looking

D. looked

3. Why are your hands so dirty? – …………………my bike

A. repaired

B. have been repaired

C. has been repaired

D. have been repairing

4. We…………… around Scotland for 8 years

A. travelled

B. have travelled

C. have been travelling

D. has been travelling

5. Sandy………………dinner 4 times this week

A. has cooked

B. has been cooking

C. have been cooking

D. cooked

6. I …………….. to learn English for years but I have not succeeded yet.

A. have been trying

B. have tried

C. tried

D. A & B

7. I …………… to New York three times this year.

A. have been being

B. have been

C. was

D. has been

8. My brother …………….. several plays. He has just finished his second tragedy.

A. have written

B. have been writing

C. has written

D. has been writing

9. I love this film. I………………it four or five times already.

A. have been seeing

B. have seen

C. has seen

D. had seen

10. How long you ………………English? For 5 years

A. have you studied

B. have been studying

C. studied

D. do you study

Đáp án

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

 1. Where is he? I have been waiting for him since 5 o’clock!
 2. She has been going out since 5 a.m.
 3. They have not been eating anything all the morning.
 4. Will the rain ever stop? It has been raining all day.
 5. Jan is out of breath. She has been running 2 hours ago.
 6. I have been reading this book since last night.
 7. She has been chatting with her friend all the day.
 8. Hey, you have been sitting at the computer all day. You should really take a break now.
 9. She has been riding for 4 hours and she is very tired now.
 10. We have not been writing to each other for 6 months.

Bài 2: Khoanh tròn đáp án đúng:

 1. A. has been riding
 2. B. has been looking
 3. D. have been repairing
 4. C. have been travelling
 5. A. has cooked
 6. A. have been trying
 7. B. have been
 8. C. has written
 9. B. have seen
 10. B. have you been studying

Trên đây là bài chia sẻ về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh, hy vọng bạn đã học thêm được một thì tiếng anh. Bạn có thể đọc thêm Thì hiện tại hoàn thành đã được chia sẻ trước đó. Bài viết tiếp theo ZAEnglish sẽ chia sẻ về Thì quá khứ đơn. Bạn nhớ quay lại đón xem ha.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh (Present perfect continuous)
Chuyển lên trên