Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh là một trong 12 thì ngữ pháp bạn cần phải học nếu muốn học tốt Tiếng Anh. Bài viết này được biên soạn công phu với mục tiêu giúp bạn hiểu rõ – nhớ lâu. Dưới đây là nội dung bài viết.

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

1. Công thức

(+) Khẳng định

Đối với động từ “To be”: S + was/were + O

Trong đó: S = I/He/Shellt → was

  • Ex: I was a student.

S = You/We/They → were

  • Ex: They were students.

Đối với động từ thường: S + V2/ed + O

Ex: She listened to music last night. (Tối hôm qua cô ấy đã nghe nhạc)

(-) Phủ định

Đối với động từ “To be”: S + was/were + not + O

Ex: She was not well yesterday. (Hôm qua cô ấy không khỏe)

Đối với động từ thường: S + did not + V inf

Ex: She didn’t listen to music last night. (Tối hôm qua cô ấy đã không nghe nhạc)

(+) Nghi vấn

Đối với động từ “To be”: Was/Were + S + O?

Ex: Were you a doctor? (Có phải bạn đã từng là bác sĩ không?) → Yes, I was / No, I wasn’t

Đối với động từ thường: Did + S + V_inf?

Ex: Did you listen to music last night? (Tối hôm qua bạn có nghe nhạc không?) → Yes, I did / No, I didn’t

Lưu ý: Một số quy tắc về động từ trong thì quá khứ đơn:

  • Trong câu khẳng định thì quá khứ đơn, động từ có thể là hợp quy tắc hoặc bất quy tắc. Nếu hợp quy tắc, ta sẽ thêm “ed” sau động từ đó (Ved). Nếu bất quy tắc thì ta cần tra bảng động từ bất quy tắc ở cột 2 (V2). Vậy nên để chia được thì quá khứ đơn, các bạn cần học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc.
  • Đối với các động từ khiếm khuyết Will → would, can → could, may → might
  • Đối với các động từ kết thúc bằng “e” thì ta chỉ cần thêm “d” Explore → explored, Promise → promised, Live → lived
  • Đối với động từ có 1 âm tiết, tận cùng là 1 phụ âm, trước phụ âm là 1 nguyên âm thì gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm “ed”: Put + putting, Stop + stopped

* Lưu ý: Cách thêm “ed” và cách phát âm chữ “ed”

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

2. Cách dùng thì quá khứ đơn

Diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm nhất định trong quá khứ.

Ex: Her father died twelve years ago. (Bố cô ta mất cách đây 12 năm)

Diễn tả một hành động diễn ra trong suốt thời gian trong quá khứ.

Ex: He lived in Oxford for three years, and then in 1991 he moved to London. (Anh ấy sông ở Oxford được 3 năm thì chuyển đến London vào năm 1991)

Diễn tả một hành động theo thói quen trong một quãng thời gian quá khứ.

Ex: When I was young, I often went fishing in this lake. (Khi tôi còn nhỏ, tôi thường đi câu cá ở cái hồ này)

Diễn tả những hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ.

Ex: He parked a car, got out of it, closed all the windows, locked the doors and then walked into the house.

(Anh ấy đậu xe, ra xe, đóng tất cả các cửa sổ, khóa cửa rồi sau đó đi bộ vào nhà)

Mượn “did + V(inf)” vào câu khẳng định để nhấn mạnh.

Dùng trong câu điều kiện loại 2, diễn tả một giả thuyết trái với sự thật ở hiện tại

Diễn đạt một hành động xen vào một hành động khác đang diễn ra trong quá khứ, khi đó, hành động đang diễn ra sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn, còn hành động xen vào sẽ chia thì quá khứ đơn.

Ex: While I was having dinner, Tom called me. (Trong khi tôi đang ăn tối thì Tom gọi)

3. Dấu hiệu nhận biết

Yesterday: Ngày hôm qua

Last ( week/ month/ year/ night summer/ Monday …): tuần trước/ tháng trước/ năm trước/ tối / hôm trước/ mùa hè năm trước/ thứ 2 tuần trước.
Ago (2 days ago, a year ago): cách đây In + thời gian trong quá khứ (in 1985): vào năm 1985

Before Once upon a time: ngày xửa ngày xưa

In the past: trong quá khứ

Today, this morning, this afternoon: hôm nay, sáng nay, chiều nay

Bài tập thì quá khứ đơn

4. Bài tập thì quá khứ đơn

Exercise 1: Complete the sentences

1. It/ bel cloudy/ yesterday.

2. In 1990/ wel move/ to/ another/ city.

3. When/ you/get/ the/ first/ gift?

4. She / not/ go/ to/ the church/ five/ days/ ago.

5. How/ be/ he/ yesterday?

6. Mr. and Mrs. James/ come back home/ and/have/ lunch/ late/ last night?

7. They/ happy/ last/ holiday?

8. How/you/ get/ there?

Exercise 2: Complete the sentences, using the past simple of the suitable verbs in the box.

Teach, cook, want, spend, ring, be, sleep, study, go, write

1. She …………. out with her boyfriend last night.

2. Laura …………. a meal yesterday afternoon

3. Mozart …………. more than 600 pieces of music.

4. I …………. tired when I came home.

5. The bed was very comfortable so they …………. very well.

6. Jamie passed the exam because he …………. very hard.

7. My father …………. the teenagers to drive when he was alive.

8. Dave …………. to make a fire but there was no wood.

9. The little boy …………. hours in his room making his toys.

10. The telephone …………. several times and then stopped before I could answer it.

Exercise 3: Complete the sentences, using the past simple of the suitable verbs in the box above

1/ A light …………. at the end of the road. (lit)

2/ The sheep …………. peacefully in the fields. (graze)

3/ He …………. a fire in the living room. (make)

4/ They …………. an Autumn fashion Show three months ago. (hold)

5/ I …………. my keys on the way home this afternoon.(lose)

6/ The Americans …………. Mr. Bush as President. (choose)

7/ We …………. home and …………. her asleep on the sofa. (go/find)

8/ She …………. over and …………. her leg. (fall/ break)

Exercise 4: Choose the best answer.

1. I ……….a lot of fish yesterday.

a. eated

b. ate

C. eats

d. eat

2. Her aunt ……… her to see Cham Temple last year.

a. taked

b. took

c. take

d. takes

3. Tuan ……… a new bike yesterday.

a. haved

b. has

c. had

d. have

4. She….. a new ruler yesterday?

a. didn’t.. buy

b. doesn’t.. bought

c. did.. not buy

d. does not bought

5. He … with his parents about his vacation in Da Lat last year.

a. didn’t talk

b. doesn’t talked

c. didn’t talked

6. They……….. school yesterday?

a. didn’t – comed

b. didn’t -come

c. doesn’t – comed

d. doesn’t-come

7. The windows ……….. yesterday?

a. did – close

b. did – closed

c. does – closed

d. does – close

8. We …………. at home at 7 pm last Monday.

a. didn’t return

b. didn’t returned

c. doesn’t return

d. doesn’t returned

9. She …………. fish and crab yesterday.

a. doesn’t eat

b. doesn’t eated

c. didn’t eat

d. didn’t ate

10. Lan ……… Ho Chi Minh city two years ago.

a. didn’t go

b. doesn’t went

c. didn’t went

d. doesn’t go

11. My parents ……..to Vung Tau last week.

a. don’t taked

b. don’t took

c. didn’t take

d. didn’t takes

12. We ………….a lot of friends in Ha Noi.

a. don’t haved

b. don’t has

c. didn’t had

d. didn’t have

13. Lan and Hoa ……….. your school two years ago?

a. are

b. is

c. was

d. were

14. What…. they ………..last week?

a. do – play

b. did – play

c. do – played

d. did – played

15. What ………..Hoa………….. on yesterday?

a. did – try

b . do – try

c. did – tryed

d. do – tryed

16. Who ……..to about the film on TV last Monday?

a. talk

b. talks

c. talked

d. talking

17. Where……… they ……on their way back last Sunday?

a. did – stop

b. do – stop

c. did – stopped

d. do – stopped

18. What………….. the student …….. at school two years ago?

a. did – wears

b. did -wear

c. do -wears

d. does – wear

19. Where……………….. you …………. the cake yesterday?

a. was – put

b. were – put

c. did – put

d. do – put

20. What time you……..home for school yesterday?

a. was… leave

b. were.. leave

c. did … leave

d. do… leave at school

Exercise 5: Put the correct form of the verbs in the blanks

1. My sister (get) — married last month.

2. Daisy (come) ___ _to her grandparents’ house 3 days ago.

3. My computer (be) ___ _ broken yesterday.

4. He (buy)___ _ me a big teddy bear on my birthday last week. 5. My friend (give)——me a bar of chocolate when I (be) ___ _ yesterday.

6. My children (not do) ___ _their homework last night.

7. You (live) ___ _here five years ago?

8. They (watch)___ _ TV late at night yesterday.

9. Your friend (be) ___ _ at your house last weekend?

10. They (not be)___ _excited about the film last night.

Trên đây là kết thúc bài viết thì quá khứ đơn trong tiếng anh. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đã được chia sẻ trước đó hoặc bài Thì quá khứ tiếp diễn sẽ được viết ngay sau đây. Mời bạn theo dõi và Chúc bạn học tốt ngữ pháp tiếng anh.

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh
Chuyển lên trên