Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh 2021

Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh

Trong khi Thì hiện tại tiếp diễn dùng để nói một hành động chưa kết thúc ở thời điểm nói thì Thì quá khứ tiếp diễn lại nhấn mạnh hành động đang diễn ra ở thời điểm nói. Vậy thì Thì quá khứ tiếp diễn là gì? Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn như thế nào cho chính xác?… Để trả lời những câu hỏi này này tôi và bạn cùng nhau đi tìm hiểu thì này để hiểu rõ hơn ha

Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh

1. Thì quá khứ tiếp diễn là gì?

Thì quá khứ tiếp diễn là 1 trong 12 thì tiếng anh quan trọng, người sử dụng muốn nhấn mạnh một hành động hay quá trình nào đó đang diễn ra.

2. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Công thức

(+) Khẳng định: S + was/were + V_ing

Trong đó:

S = I/He/Shellt -> was

⇒ Ex: I was playing football.

S = You/We/They -> were

⇒ Ex: They were playing football.

(-) Phủ định: S + was/were + not + V_ing

⇒ Was not = wasn’t, were not = weren’t

Ex: She wasn’t doing exercise at 6 o’clock yesterday. (6h sáng hôm quá, cô ta đang tập thể dục)

(?) Nghi vấn Was/were + S + V_ing?

Ex:

Were you studying English at this time yesterday? (Có phải bạn đang học tiếng Anh vào thời điểm này ngày hôm qua không?)

⇒ Yes, I was / No, I wasn’t

3. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

– Một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định hay khoảng thời gian trong quá khứ.

Ex: Last night at 6 PM, We were having dinner. (Tối hôm qua lúc 6 giờ, chúng tôi đang ăn tối)

– Quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xen vào (hành động xen vào thường được chia ở quá khứ đơn).

Ex: When they came, she was writing a letter. (Trong khi cô ấy đang viết thư thì họ đến -> hành động viết thư diễn ra dài hơn chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động “họ đến” diễn ra đột ngột chia thì quá khứ đơn)

– Thì quá khứ tiếp diễn còn được dùng để diễn tả 2 hành động trong cùng một câu, đang xảy ra cùng một lúc trong quá khứ hay gọi là những hành động xảy ra song song với nhau.

Ex: While Ellen was reading book, Tom was watching television. (Trong khi Ellen đang đọc sách thì Tom đang xem TV)

– Các động từ KHÔNG đi với thì quá khứ tiếp diễn:

  • Thuộc về nhận thức: Know (biết), believe (tin tưởng), imagine (tin tưởng), want (muốn), realize (nhận thức), feel (cảm thấy), doubt (nghi ngờ), need (cần), understand (hiểu), suppose (nghĩ), remember (nhớ), recognize (nhận ra), think (nghĩ), forget (quên), mean (nghĩa), trust (tin), assume (ra vẻ), expect (mong đợi),…
  • Thuộc về trạng thái cảm giác: Love/like= prefer: thích Hate= dislike: ghét Fear (sợ), feel (cảm thấy), appreciate (đánh giá), please (hài lòng), envy (ganh tị), mind (phiền), care (quan tâm), surprise (ngạc nhiên), observe (quan sát), taste (nếm),…
  • Thuộc về sở hữu: Possess (sở hữu), belong (thuộc về), have (có), own (sở hữu), owe (nợ),… Các trạng thái khác: Seem = (trông có vẻ), sound (nghe có vẻ), look like (trông giống),…

4. Dấu hiệu nhận biết

At 9 o’clock yesterday morning lúc 9h sáng hôm qua

Last Thursday/ last week/ last …

Yesterday

From 3 to 5 o’clock yesterday afternoon

At this time yesterday

While: trong khi

When: khi

In + năm

In the past: trong quá khứ

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh

5. Bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Đề bài

Exercise 1: Complete the sentences, using the past continuous of the suitable verbs in the box above

1. At this time last year, they (build) this house.

2. I (drive) my car very fast when you called me.

3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.

4. My father (watch) TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.

6. What you (do)_ at 8 pm yesterday?

7. Where you (go) when I saw you last weekend?

8. They (not go) to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do) the housework when my father came home.

10. My sister (read) ____ books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Exercise 2: Complete the sentences with past continuous or past simple tense.

1. Yesterday/ when/he/ carry/ a suitcase/ he/ drop/it/ on his foot.

2. He/ break/ his leg/ when/ he/ ski/ last month.

3. He/ sit down/ on/ chair/ when/ I/ paint/it.

4. Lan/ sit/ in the garden/ when/ a wasp/ sting/her/ on the nose

5. As/ wel drive / down the hill, a strange object/ appear/ in the sky.

Exercise 3: Complete the sentences, using the past continuous of the suitable verbs in the box above

1. Yesterday at six I (prepare) – dinner,

2. The kids (play)_ _in the garden when it suddenly to rain.

3. I (practise) _ _the guitar when he came home.

4. We (not/cycle) all day.

5. What (you/do) yesterday?

6. Most of the time we (sit) in the park.

7. At this time yesterday we (play) ___tennis in the schoolyard.

8. At 7:00 p.m yesterday I (watch) TV.

9. Yesterday while my father (watch) _TV, my mother (read) _ the newspaper, my sister (do). her homework and I (play). _chess with my friend.

10. She (do) her homework at the time yesterday.

11. Marry (water) _ the flowers at 3:00 p.m yesterday.

12. They (visit) __ the zoo at ten o’clock yesterday.

13. At this time last year we (learn) _ English in London.

14. Peter and I (do)_ _the exercise at this time last night.

15. When I phoned my friends, they (play) _cards.

Lời giải

Exercise 1: Complete the sentences, using the past continuous of the suitable verbs in the box above

1. were building

2. was driving

3. was chatting

4. was watching

5. was preparing

6. were you doing

7. were you going

8. weren’t going

9. wasn’t doing

10. was reading/ was playing

Exercise 2: Complete the sentences with past continuous or past simple tense.

1- Yesterday when he carried a suitcase he was dropping it on his foot

2- He was breaking his leg when he skied last month

3- He was sitting down on chair when I painted it

4- Lan was sitting in the garden when a wasp stung her on the nose

5- As we were driving down the hill, a strange object appeared in the sky

Exercise 3: Complete the sentences, using the past continuous of the suitable verbs in the box above

1. was preparing

2. were playing

3. was practicing

4. were not cycling

5. were you doing

6. were sitting

7. were playing

8. was watching

9. was watching/ was reading/ was doing/ was playing

10. was doing

11. was watering

12. were visiting

13. were learning

14. were doing

15. were playing

Trên đây là bài viết chia sẻ về thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh, một trong 12 thì quan trọng bạn cần phải biết khi muốn học tốt tiếng anh. Bài viết tiếp theo ta sẽ bàn về Thì quá khứ hoàn thành, mời bạn theo dõi.

Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh 2021
Chuyển lên trên