Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh ( Future perfect continuous tense) 2021

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

Trước khi xem thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, Zaenglish khuyên bạn xem lại bài Thì tương lai hoàn thành đã được chia sẻ ở bài trước. Còn Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc cũng như cách dùng của thì này. Giống nhiều chủ đề trước ở phần cuối có bài tập kèm lời giải giúp bạn giải các bài tập dễ dàng hơn. Chúng ta bắt đầu vào bài viết hôm nay.

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

1. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là gì?

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn hay có tên tiếng anh là Future perfect continuous tense, nó dùng để diễn tả một sự việc xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

2. Công thức

(+) Khẳng định: S + will + have + been + V_ing

Ex: We will have been living in this town for 5 years by next month.

(Trước tháng tới, chúng tôi sẽ sống trong thị trấn này được 5 năm)

(-) Phủ định: S + will + not + have + been + V_ing

Ex: We won’t have been living in this town for 5 years by next month.

(Kể từ tháng sau, chúng tôi sẽ không đang sống trong thị trấn này được 5 năm)

(?) Nghi vấn: Will + S + have + been + V_ing?

Ex: Will you have been living in this town for 5 months by next month?

(Có phải bạn sẽ đang sống trong thị trấn này được 5 tháng kể từ tháng sau?)

→ Yes, I will/ No, I won’t

Lưu ý:

  • Cũng như các thì tiếp diễn khác, các động từ chỉ trạng thái không được chia ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (know, hear, listen,…).
  • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn không đi với mệnh đề chỉ thời gian như when, while, before, after, as soon as,…

3. Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Dùng để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai.

Ex: I will have been working for this company for 8 years by the end of next week. (Kể từ cuối tuần sau, tôi sẽ đang làm việc cho công ty này được 8 năm)

Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai.

Ex: I will have been studying here for 7 years when I get a degree. (Đến khi lấy băng tốt nghiệp thì tôi sẽ học ở trường này được 7 năm)

4. Dấu hiệu nhận biết

Đối với thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, trong câu thường có các từ như sau:

  • By then: tính đến lúc đó
  • By next year: tính đến năm tới
  • By the end of this week/month: tính đến cuối tuần này/tháng này
  • For + khoảng thời gian + by + mốc thời gian trong tương lai

Ex: for 3 years by the end of this month.

Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

5. Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài tập

Chia động từ trong ngoặc:

1. By this time next week, we (go) to school for 12 years.

2. By Christmas, I (work) in this office for 5 years.

3. They (build) a mini mart by December next year.

4. By the end of next year, Mary (work) as an English teacher for 7 years.

5. She (not, do) gymnastics when she gets married to John.

6. How long you (study) when you graduate?

7. She (work) _ _for this company for 5 years by the end of this year.

8. My mother (cook) dinner for 2 hours by the time I come home.

Hướng dẫn

Chia động từ trong ngoặc:

1. By this time next week, we will have been going to school for 12 years.

2. By Christmas, I will have been working in this office for 5 years.

3. They will have been building a mini mart by December next year.

4. By the end of next year, Mary will have been working as an English teacher for 7 years.

5. She won’t have been doing gymnastics when she gets married to John.

6. How long will you have been studying when you graduate?

7. She will have been working for this company for 5 years by the end of this year.

8. My mother will have been cooking dinner for 2 hours by the time I come home.

Trên đây là các kiến thức lý thuyết và bài tập về thì ngữ pháp này. Để học tốt thì ngữ pháp tiếng anh này bạn cần phải nhớ chính xác các công thức của thì. Việc học cẩn thận phần công thức này nhuần nhuyễn còn giúp cho các bạn biết cách sử dụng thì chính xác ở phần dưới, đặc biệt là giúp bạn giải bài tập cũng như làm bài thi sau này hiệu quả hơn.

Có thể nói thì tương lai hoàn thành tiếp diễn còn không phải mới, không phải nâng cao. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy khá nhiều bạn gặp khó khăn vì coi thường nó. Kiến thức nào cũng vậy, nó dễ thì ta học it hơn so với kiến thức khó nhưng tuyệt nhiên phải học nghiêm túc thì đó mới là hiểu rõ, nhớ lâu và làm bài thi hiệu quả. Cuối cùng mình chúc bạn đạt điểm tối đa khi gặp bài tập dạng này.

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh ( Future perfect continuous tense) 2021
Chuyển lên trên