Cách dùng cấu trúc congratulate chuẩn nhất

Cách dung cấu trúc congratulate

“Ê Coco! Cậu giỏi quá! Chúc mừng cậu nha!”. Câu này Tiếng Anh sẽ nói như thế nào nhỉ? Các bạn có biết không? Nếu chưa biết thì đừng lo, ZAenglish luôn ở đây để hỗ trợ bạn giải quyết mọi khó khắn liên quan đến Tiếng Anh. Để viết được câu này sang Tiếng Anh thì ZAenglish sẽ chỉ cho bạn cấu trúc hay ho này nhé. Đó chính là cấu trúc Congratulate. Cấu trúc này khá quen thuộc đúng không nhỉ. Bắt đầu bài học thui nào!

Cách dung cấu trúc congratulate

1. Congratulate là gì?

Trong Tiếng Anh, Congratulate là 1 động từ, có nghĩa là chúc mừng, khen ai đó vì điều gì.

Ex: Kelly, I congratulate you! (Kelly, tớ chúc mừng cậu nhé!)

2. Cấu trúc congratulate trong tiếng anh

2.1 Congratulate đứng trước tân ngữ chỉ người

Khi muốn khen hay chúc mừng ai đó, ta sẽ sử dụng cấu trúc sau:

Congratulate + O: chúc mừng ai đó

Ex:

 • Kimi, you’re great, I congratulate you! (Kimi, cậu thật tuyệt, tớ chúc mừng cậu!)
 • Peter will congratulate you if he knows you do it yourself. (Peter sẽ chúc mừng cậu nếu anh ấy biết cậu tự làm nó.)
 • Honey, you could come to congratulate my parents on Sunday. (Em yêu, em có thể đến chúc mừng bố mẹ anh vào chủ nhật.)

2.2 Cấu trúc Congratulation somebody on doing something

Congratulate + sb + on + N/ V-ing: chúc mừng ai đó về điều gì, hành động gì

Ex:

 • People congratulate him on his great invention. (Mọi người chúc mừng anh ta về phát minh tuyệt vời của anh ấy.)
 • My teacher congratulated me on having passed the entrance exam. (Cô giáo của tôi chúc mừng tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh.)
 • Ran congratulates Conan on solving that difficult case. (Ran chúc mừng Conan đã phá được vụ án khó đó.)

2.3 Congratulate đứng trước đại từ phản thân

S + congratulate + Đại từ phản thân tương ứng với S (+ on + N/ V-ing): ai đó tự chúc mừng vì cái gì, điều gì

Ex: I always congratulate myself on my birthday. (Tôi luôn luôn tự chúc mừng bản thân vào sinh nhật của mình.)

3. Những điều cần lưu ý

Congratulate luôn đi với giới từ ON

Sau giới từ ON phải là 1 danh từ hoặc là V-ing

Để nói: tự chúc mừng bản thân thì sau Congratulate phải là đại từ phản thân

Có thể sử dụng THAT trong cấu trúc Congratulate.

Ex: We should congratulate him that he didn’t miss the final exam.

(Chúng ta nên chúc mừng anh ấy vì đã không lỡ bài kiểm tra cuối kì.)

Ngoài dùng Congratulate để khen hay chúc mừng thì ta còn có danh từ Congratulation (Congrats), cũng được sử dụng nhiều trong câu ngắn gọn.

Ex: Congratulations! You got the job! (Xin chúc mừng! Bạn đã có công việc rồi!)

4. Bài tập rèn luyện

Dưới đây là 12 bài tập từ căn bản đến nâng cao về cấu trúc “congratulate” trong tiếng Anh:

Bài Tập Căn Bản:

1. Điền vào chỗ trống với cấu trúc “congratulate”:

 • They __________ her __________ her recent success.
 • I __________ you __________ your new job.
 • We __________ him __________ his excellent performance.

2. Chọn đáp án đúng:

 • She congratulated me (on/for) my graduation.
 • They congratulated him (on/for) winning the race.
 • I want to congratulate you (on/for) your promotion.

3. Sắp xếp lại câu:

 • On / her / congratulated / they / winning / the award.
 • Congratulate / I / you / your / on / new / position.
 • His / for / congratulated / they / success / him.

Bài Tập Trung Cấp:

4. Viết lại câu sử dụng cấu trúc “congratulate”:

 • We all said “Well done” to John for his promotion.
 • They praised her for winning the competition.
 • I said “Congratulations” to him for passing the exam.

5. Dịch câu sau sang tiếng Anh:

 • Chúng tôi chúc mừng bạn vì đã hoàn thành dự án đúng hạn.
 • Anh ấy được chúc mừng vì đã đạt được thành tích cao trong kỳ thi.
 • Cô ấy được chúc mừng vì đã tốt nghiệp với điểm số cao.

6. Hoàn thành đoạn hội thoại:

A: I heard you got a new job!

B: Yes, I did!

A: __________ (congratulate)

B: Thank you so much!

Bài Tập Nâng Cao:

7. Viết một đoạn văn ngắn (50-70 từ) sử dụng ít nhất 3 cấu trúc “congratulate” khác nhau:

Ví dụ: “I would like to congratulate my friend Sarah on her recent promotion. She has worked very hard, and we all congratulate her for her dedication. Additionally, she was congratulated by her manager for her outstanding performance.”

8. Viết lại câu sử dụng từ đồng nghĩa hoặc cấu trúc khác:

I want to congratulate you on your new house. → I want to say congratulations on your new house.

She congratulated him on his success. → She said congratulations to him for his success.

They congratulated her for winning the prize. → They said well done to her for winning the prize.

9. Hoàn thành các câu sau với cấu trúc “congratulate” phù hợp:

The team __________ their coach __________ the victory.

My parents __________ me __________ getting into college.

We __________ our colleague __________ her retirement.

10. Chọn từ đúng để hoàn thành câu:

She (was congratulated/congratulated) by her friends on her engagement.

He (congratulated/congratulates) his brother for his new job.

They (congratulating/congratulated) us on our anniversary.

11. Viết một bài luận ngắn (100-150 từ) về một người mà bạn muốn chúc mừng, sử dụng ít nhất 5 câu có cấu trúc “congratulate”:

Ví dụ: “I would like to congratulate my brother on his recent graduation. He has worked tirelessly over the past few years, and his hard work has finally paid off. Our entire family congratulated him for his dedication and perseverance. I also congratulate him on securing a job right after graduation. We are all very proud of him and his accomplishments.”

12. Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu chúc mừng phù hợp:

A: I just got promoted to manager!

B: __________ (congratulate)

A: Thanks! It was a lot of hard work.

B: __________ (congratulate)

A: I appreciate that. It means a lot to me.

Gợi ý đáp án

Dưới đây là đáp án cho các bài tập đã đưa ra:

Bài Tập Căn Bản:

1. Điền vào chỗ trống với cấu trúc “congratulate”:

They congratulated her on her recent success.

I congratulate you on your new job.

We congratulated him on his excellent performance.

2. Chọn đáp án đúng:

She congratulated me on my graduation.

They congratulated him on winning the race.

I want to congratulate you on your promotion.

3. Sắp xếp lại câu:

They congratulated her on winning the award.

I congratulate you on your new position.

They congratulated him for his success.

Bài Tập Trung Cấp:

4. Viết lại câu sử dụng cấu trúc “congratulate”:

We all congratulated John on his promotion.

They congratulated her on winning the competition.

I congratulated him on passing the exam.

5. Dịch câu sau sang tiếng Anh:

We congratulate you on completing the project on time.

He was congratulated on achieving high marks in the exam.

She was congratulated on graduating with high scores.

6. Hoàn thành đoạn hội thoại:

A: I heard you got a new job!

B: Yes, I did!

A: Congratulations on your new job!

B: Thank you so much!

Bài Tập Nâng Cao:

7. Viết một đoạn văn ngắn (50-70 từ) sử dụng ít nhất 3 cấu trúc “congratulate” khác nhau:

“I would like to congratulate my friend Sarah on her recent promotion. She has worked very hard, and we all congratulate her for her dedication. Additionally, she was congratulated by her manager for her outstanding performance.”

8. Viết lại câu sử dụng từ đồng nghĩa hoặc cấu trúc khác:

I want to congratulate you on your new house. → I want to say congratulations on your new house.

She congratulated him on his success. → She said congratulations to him for his success.

They congratulated her for winning the prize. → They said well done to her for winning the prize.

9. Hoàn thành các câu sau với cấu trúc “congratulate” phù hợp:

The team congratulated their coach on the victory.

My parents congratulated me on getting into college.

We congratulated our colleague on her retirement.

10. Chọn từ đúng để hoàn thành câu:

She was congratulated by her friends on her engagement.

He congratulated his brother for his new job.

They congratulated us on our anniversary.

11. Viết một bài luận ngắn (100-150 từ) về một người mà bạn muốn chúc mừng, sử dụng ít nhất 5 câu có cấu trúc “congratulate”:

“I would like to congratulate my brother on his recent graduation. He has worked tirelessly over the past few years, and his hard work has finally paid off. Our entire family congratulated him for his dedication and perseverance. I also congratulate him on securing a job right after graduation. We are all very proud of him and his accomplishments.”

12. Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu chúc mừng phù hợp:

A: I just got promoted to manager!

B: Congratulations on your promotion!

A: Thanks! It was a lot of hard work.

B: You deserve it! Congratulations again!

A: I appreciate that. It means a lot to me.

LỜI KẾT:  Buổi học về cấu trúc Congratulations đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyên đề ngữ pháp tiếp theo!

Cách dùng cấu trúc congratulate chuẩn nhất
Chuyển lên trên