Cách sử dụng cấu trúc How often trong câu Tiếng anh

Cách sử dụng cấu trúc Often trong câu Tiếng anh

Tiếp tục chủ đề những cấu trúc thông dụng trong Tiếng anh. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cấu trúc How often trong Tiếng anh

Cách sử dụng cấu trúc Often trong câu Tiếng anh

I) How often là gì?

Định nghĩa often: often là một trạng từ dùng để diễn tả hành vi theo thói quen, hành động xảy ra thường xuyên vào những dịp khác nhau

Ví dụ: I often watch TV every day (Tôi thường xem ti vi mỗi ngày)

Cấu trúc How often được sử dụng để hỏi về mức độ thường xuyên, tần suất mà ai đó làm một việc gì đó

Ví dụ: How often do you go to the library ? (Bạn có thường xuyên đến thư viện không ?)

II) Phân biệt cấu trúc how often với cấu trúc how long, how many times

1) How long…?

Cấu trúc how long dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu

Cấu trúc:

How long do/does/did S V?

How long have/has S Ved/PII..?

How long does it take (o) to do sth..?

Khi trả lời cho câu hỏi với how long thì ta dùng “since” hoặc “for”

Ví dụ: How long have you been waiting ? (Bạn đã đợi bao lâu rồi ? )

=> Only for a minute or two (Chỉ khoảng một hay hai phút gì đó)

2) Cấu trúc how many times

Dùng để hỏi về con số cụ thể mà một lần một việc gì đó xảy ra

Ví dụ: How many times have you read this novel? (Bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết này bao nhiêu lần rồi)

=> Twice (hai lần)

III) Cấu trúc how often và cách dùng

Cấu trúc: How often do/does chủ ngữ động từ (O)?

Nghĩa: dùng để hỏi mức độ thường xuyên ai đó thực hiện hành động gì đó

Ví dụ: How often does she visit her grandparents? (Cô ấy có thường xuyên thăm ông bà của cô ấy không?)

IV) Cách trả lời cho câu hỏi how often

Để trả lời cho câu hỏi how often chúng ta sẽ sử dụng cụm từ chỉ tần suất trong câu trả lời. Những cụm từ chỉ tần suất sẽ chỉ mức độ thường xuyên thực hiện một hành động nào đó của ai

1) Các trạng từ chỉ tần suất thường gặp

Cách trả lời thông dụng nhất được sử dụng những trạng từ chit tần suất

 • Always (luôn luôn)
 • Often (thường xuyên)
 • usually (thường xuyên)
 • normally (thông thường)
 • Sometimes (đôi khi)
 • Seldom/rarely/hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)

Ví dụ: How often do you play badminton ? (Bạn có thường xuyên chơi cầu lông không ?)

=> Sometimes (Thỉnh thoảng)

2) Các cụm từ bắt đầu bằng on

Cấu trúc: On Danh từ chỉ ngày dạng số nhiều

Các cụm:

 • On Sundays (vào mỗi ngày chủ nhật)
 • On Fridays (vào mỗi ngày thứ sáu)
 • On Mondays (vào mỗi ngày thứ hai)
 • On Thursdays (vào mỗi ngày thứ năm),…

Ví dụ: How often do you go to the library ? (Bạn có thường xuyên đến thư viện không?)

=> I go to the library on Sundays (Tôi đến thư viện vào mỗi ngày chủ nhật)

3) Các cụm từ chỉ tần suất bắt đầu bằng every

Cấu trúc: Every danh từ chỉ ngày/tháng/năm/tuần/các buổi trong ngày

Các cụm:

 • Every morning (mỗi buổi sáng)
 • Every evening (mỗi buổi tối)
 • Every day (mỗi ngày)
 • Every month (mỗi tháng)
 • Every year (hàng năm)

Ví dụ: How often does she listen to music ? (Cô ấy có thường xuyên nghe nhạc không ?)

=> Every evening (Mỗi tối)

4) Cụm từ miêu tả số lần trong một khoảng thời gian nhất định

Cấu trúc Số lần a từ chỉ khoảng thời gian (week, month, year)

Các cụm:

 • Once a week (một lần một tuần)
 • Once a month (một lần một tháng)
 • Once a year (một lần một năm)
 • Once a day (một ngày một lần)
 • Twice a day (hai lần một ngày)
 • Twice a week (hai lần một tuần)

Nếu tần suất xảy ra hành động lớn hơn 2 thì sẽ dùng cấu trúc số đếm times

 • Three times (ba lần)
 • Five times (năm lần)
 • Eight times (tám lần)

Ví dụ: How often will you visit your mother in hospital? (Bạn sẽ thường xuyên đến thăm mẹ của bạn ở bệnh viện chứ ?)

=>  I shall try to visit at least once a week (Tôi sẽ cố gắng đến thăm ít nhất một lần một tuần)

Lưu ý: Một số thành ngữ chỉ mức độ, tần suất:

 • A couple of time a week: vài lần một tuần
 • Once and for all: Một lần duy nhất
 • From time to time: Thỉnh thoảng
 • Once in a blue moon: hiếm khi

Ví dụ: How often do you meet John ? (Bạn có thường xuyên gặp John không?)

=> A couple of time a week (vài lần một tuần)

Trên đây là những chia sẻ về cách dùng của cấu trúc how often trong Tiếng anh. Hi vọng nó hữu ích với các bạn trong quá trình học. Chúc các bạn học tốt !

Cách sử dụng cấu trúc How often trong câu Tiếng anh
Chuyển lên trên