Cách dùng cấu trúc ought to chuẩn nhất

Cách dùng cấu trúc ought

Có thể bạn chưa biết, ngoài Should ra còn có một cấu trúc khác nữa cũng mang nghĩa là “nên” đó. Cấu trúc đó là gì bạn biết không? Để ZAenglish chỉ cho bạn cấu trúc đó nhé! Hãy cùng bắt đầu bài học về cấu trúc ought to ngay thôi nào! Let’s get started!

Cách dùng cấu trúc ought

1. Ought là gì?

 • Thứ nhất, Ought to là một động từ khuyết thiếu.
 • Thứ hai, Ought to có nghĩa là “nên” (giống với should)

Ex: You ought to see this film. (Bạn nên xem bộ phim này.)

Note: Trong hầu hết các trường hợp, ta đều có thể thay thế cấu trúc Should thành Ought to.

2. Cấu trúc OUGHT TO

Khẳng định: S + ought to + V-inf: ai đó nên làm gì …

Ex: Mary ought to go to the dentist. (Mary nên đi đến nha sĩ.)

Phủ định: S + ought not/ oughtn’t to + V-inf: ai đó không nên làm gì …

Ex: You ought not to lend him any money. (Cậu không nên cho anh ta mượn tiền.)

Nghi vấn: Ought + S + to + V-inf: ai đó có nên làm cái gì không?

Ex: Ought Lucy to go to Ha Long Bay this holiday? (Lucy có nên đi Vịnh Hạ Long kỳ nghỉ này không?)

3. Hướng dẫn cách dùng ought to

Dùng để diễn tả về bổn phận của ai đó, việc đáng lẽ ra phải làm nhưng lại không làm:

Ought to + động từ nguyên mẫu hoàn thành

Ex: People ought to protect the environment. (Mọi người nên bảo vệ môi trường.)

Note: Nghĩa của Ought to không mạnh bằng Must

Dùng để diễn tả sự suy diễn, dự đoán điều gì đó có thể xảy ra:

Ex: He ought not to go to Paris because he doesn’t have enough money. (Anh ấy sẽ không đi Paris đâu vì anh ấy không có đủ tiền.)

Dùng để diễn tả sự hối tiếc của người nói về 1 vấn đề hay việc không đồng ý với hành động đã làm trong quá khứ:

Ought not to + have + quá khứ phân từ

Ex: You ought not to have bought that white dress. (Bạn không nên mua chiếc váy trắng đó.)

Dùng để đưa ra lời khuyên hoặc lời kiến nghị:

Ex: There ought to be some cats in her house. (Nên có một vài con mèo trong nhà cô ấy.)

4. Lưu ý quan trọng

Có thể sử dụng Ought to ở thì tương lai khi đi kèm với các từ chỉ thời gian trong tương lai như tomorrow, next day, next weekend, …

Ex: Our team ought to present our project tomorrow. (Nhóm của chúng tôi sẽ phải trình bày dự án vào ngày mai.)

Trật từ, thứ tự từ: Các trạng từ never, always, usually, really có thể đứng trước hoặc sau Ought trong cụm động từ. Tuy nhiên, nếu đứng trước Ought thì ít trang trọng hơn và ngược lại.

Ex: You ought really to arrive early. (Bạn thực sự nên đến sớm.)

You really ought to arrive early.

Ought to không được dùng ở thì quá khứ.

Ought to luôn có động từ nguyên mẫu theo sau.

5. Cách phân biệt OUGHT TO và SHOULD

 • Ought to không được sử dụng trong câu điều kiên. Should thì được sử dụng.
 • Ought to mang nghĩa trang trọng hơn
 • Ought to được sử dụng trong văn viết. Còn Should thường được sử dụng trong các trường hợp thông dụng.
 • Ought to thể hiện cái nhìn khách quan. Còn Should thể hiện cái nhìn chủ quan.

6. Bài tập tự luyện

Bài 1: Hoàn thành câu

If you are tired, you ___ (rest) for a while.

Bài 2: Hoàn thành câu

They ___ (not eat) so much fast food.

Bài 3: Hoàn thành câu

She ___ (visit) her grandparents more often.

Bài 4: Viết lại câu dùng “ought to”

You should drink more water every day.

Bài 5: Viết lại câu dùng “ought to”

It’s important that you study for the exam.

Bài 6: Chuyển đổi câu sang câu phủ định dùng “ought to”

You ought to be more careful while driving.

Chuyển đổi: You ___ (not be) so careless while driving.

Bài 7: Hoàn thành đoạn hội thoại

A: I’m feeling really sick.

B: You ___ (see) a doctor immediately.

Bài 8: Hoàn thành câu hỏi dùng “ought to”

___ (we/go) to the meeting now?

Bài 9: Chuyển đổi câu dùng “ought to”

It’s necessary for you to finish your homework before playing.

Chuyển đổi: You ___ (finish) your homework before playing.

Bài 10: Viết lại câu dùng “ought to”

They should recycle more to protect the environment.

Bài 11: Viết một đoạn văn ngắn (50-100 từ) về việc bạn nên làm để giữ gìn sức khỏe, sử dụng ít nhất 3 câu có cấu trúc “ought to”.

Bài 12: Hoàn thành đoạn văn:

John has been working very hard lately. He ___ (take) some time off to relax. His friends also think he ___ (spend) more time with his family. Additionally, he ___ (not neglect) his health, as he often skips meals.

Đáp Án Gợi Ý

 1. If you are tired, you ought to rest for a while.
 2. They ought not to eat so much fast food.
 3. She ought to visit her grandparents more often.
 4. You ought to drink more water every day.
 5. You ought to study for the exam.
 6. You ought not to be so careless while driving.
 7. You ought to see a doctor immediately.
 8. Ought we to go to the meeting now?
 9. You ought to finish your homework before playing.
 10. They ought to recycle more to protect the environment.
 11. Đoạn văn mẫu:
  • To maintain good health, I believe we ought to exercise regularly. For instance, we ought to take a 30-minute walk every day. Additionally, we ought to eat a balanced diet, avoiding junk food as much as possible. Lastly, we ought to get enough sleep each night to ensure our bodies have time to recover.
 12. Đoạn văn hoàn chỉnh:
  • John has been working very hard lately. He ought to take some time off to relax. His friends also think he ought to spend more time with his family. Additionally, he ought not to neglect his health, as he often skips meals.

*LỜI KẾT: Bài học hôm nay thật hữu ích đúng không. Giờ các bạn có thể sử dụng 2 cấu trúc Ought to và Should thay phiên nhau để tránh bị lặp từ rồi. ZAenglish hy vọng bài học sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên đề ngữ pháp sau của ZAenglish nhé.

 

 

Cách dùng cấu trúc ought to chuẩn nhất
Chuyển lên trên